Page:Sibu Congkan0223-袁樞-通鑑紀事本末-42-16.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使還其所獲慰撫之衛辰於是入居塞内貢獻相

尋 六月代王什翼犍妃慕容氏卒秋七月劉衛

辰如代㑹葬因求婚什翼犍以女妻之

五年春正月劉衛辰掠秦邊民五十餘口爲奴婢

以獻於秦秦王堅責之使歸所掠衛辰由是叛秦

專附於代

哀帝興寧三年劉衛辰復叛代代王什翼犍東渡

河撃走之

海西公太和元年代王什翼犍遣左長史燕鳯入

貢于秦

二年冬十月代王什翼犍撃劉衛辰河冰未合什