Page:Sibu Congkan0235-袁樞-通鑑紀事本末-42-28.djvu/184

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𮪍走龜兹人執之以詣軍門阿史那社爾前後破

其大城五遣左衛郎將權祗甫詣城開示禍福皆

相帥請降凢得七百餘城虜男女數萬口社爾乃

召其父老宣國威靈諭以伐罪之意立其王之弟

葉護爲主龜兹人大喜西域震駭西突厥于闐安

國爭饋駝馬軍糧社爾勒石紀功而還

二十三年春正月辛亥龜兹王布失畢及其相那

利等至京師上責讓而釋之以布失畢爲左武衛

中郎將

髙宗永徽元年 𥘉阿史那社爾虜龜兹王布失

畢立其弟爲王唐兵既還其酋長爭立更相攻擊