Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/223

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二年臘月河南北置武騎團以備突厥  春二

月壬辰以魏元忠檢校并州長史充天兵軍大緫

管以備突厥 是嵗突厥黙啜立其弟咄悉匐為

左廂察骨篤禄子黙矩為右廂察各主兵二萬餘

人其子匐俱為小可汗位在兩察上主處木昆等

十姓兵四萬餘人又號為拓西可汗

乆視元年冬十月辛亥以魏元忠為蕭關道大緫

管以備突厥  十二月甲寅突厥掠隴右諸監

馬萬餘匹而去

長安元年夏五月以魏元忠為靈武道行軍大緫

管以備突厥  秋八月突厥黙啜冦邊命安北