Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/222

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


髙宗開耀元年 初太原王妃之薨也天后請以

太平公主為女宫以追福及吐蕃求和親請尚太

平公主上乃為之立太平觀以公主為觀主以拒

之至是始選光禄卿汾陰薛曜之子紹尚焉紹母

太宗女城陽公主也秋七月公主適薛氏自興安

門南至宣陽坊西燎炬相屬夾路槐木多死紹兄

顗以公主寵盛深憂之以問族祖户部郎中克構

克構曰帝甥尚主國家故事茍以恭慎行之亦何

傷然諺曰娶婦得公主無事取官府不得不為之

懼也天后以顗妻蕭氏及顗弟緒妻成氏非貴族

欲出之曰我女豈可使與田舍女為妯娌耶或曰