Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


好日中為期偃匿也接合也今大國越錄錄第而造於弊邑之軍

壘敢請亂故敢問先期亂次之故吳王親對之曰天子有命周室卑

約貢獻莫入上帝鬼神而不可以吿言無以告祭於天神人鬼無姬姓

之振也振救徒遽來告孤日夜相繼徒步也遽傳車也匍匐就君

君今非王室不安平是憂億負晉衆庶不式諸戎翟楚秦

億安也負恃也安恃其衆而不用征伐戎翟楚秦卑周者將不長弟以力征一二

兄弟之國弟言幼也言晉不帥長幼之節而征伐同姓兄弟之國謂魯衞之屬或云謂晉滅虞

虢韓魏然虞虢韓魏皆在春秋之始非所以責定公也孤欲守吾先君之班爵

爵次當為盟主進則不敢不敢過先君也𨓆則不可亦不可不及也今會日

薄矣薄迫恐事之不集以為諸矦笑集成孤之事君