Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


寡君為口實口實毁弄也又有左史倚相能道訓典以敘

百物敘次也物事也以朝夕獻善敗于寡君使寡君無忘先

王之業又能上下説乎鬼神順道其欲惡説媚使神

無有怨痛于楚國痛疾又有藪曰雲連徒洲金木竹

箭之所生也楚有雲夢藪澤也連屬也水中之可居曰洲徒其名也龜珠齒角

皮革羽毛所以備賦用以戒不虞者也龜所以備吉凶珠所以禦

火灾角所以為弓弩齒象齒所以為弭皮虎豹皮也所以為茵鞬革犀兕也所以為甲胄羽鳥羽也所以

為旌毛旄牛尾所以注竿首賦兵賦虞度也所以共幣帛以賓享於諸矦

者也享獻若諸矦之好幣具而導之以訓辭導行

不虞之備而皇神相之能媚於神故皇神相之皇大也相助也寡君其