Page:Sibu Congkan0255-鮑彪-戰國策校注-8-1.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戰國䇿東周卷第二

    縉 雲鮑 彪 校注

    東陽 呉 師道重校

 東周漢志河南鞏東周君所居正曰東周當從舊居卷首說見前○大事記云東周惠公

 班秉政洛陽采邑在鞏漢志說非餘見前

  惠公周紀考王封其弟河南是爲桓公桓公子威公威公子惠公惠公封其子於鞏

  號東周惠公然則河南鞏父子同謚又紀西周武公赧王則謚也盖以避秦不敢稱尊楚

  記頃襄十八年王赧使武公此武公赧王臣也而徐注以為惠公之子踈矣惠公之子自

  為東周君豈為西周用邪兩周西先亡至秦荘襄元年俱滅正曰東周止有惠公名著䇿

  有文君他無見徐廣云紀年顯王九年東周惠公傑薨皇極經丗東周惠公卒子傑嗣二

  書不同則其丗系亦難明矣凡䇿所書豈得皆為惠公時事邪〇赧王非謚武公鮑引宋