Page:Sibu Congkan0256-鮑彪-戰國策校注-8-2.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 横歷天下歷過也猶横行說諸侯之主猶庭教云杜左右之

 口杜猶天下莫之伉集韻匹也正曰姚云錢劉作抗當也一本天下莫之能伉

 伉抗古字通說楚王路過洛陽漢爲河南郡父母聞之

 清宫除道清汛掃也張樂設飲張施郊迎三十里迎於

 妻側目而視不敢正視側耳而聽㛮蛇行匍伏蛇不直行伏音

 匐匍匐伏地也四拜自跪而謝集韻跪小拜也旣拜復膝地蘇秦曰㛮

 何前倨而後卑也倨不避也㛮曰以季子位尊而多金

 譙周曰秦字季子正曰司馬貞曰此㛮呼小叔爲季子未必字也蘇秦曰嗟乎貧

 窮則父母不子富貴則親戚畏懼人生丗上𫝑位

 富厚盖可以忽乎哉忽輕也此䇿史畧同合從在趙肅侯十六年此四年彪謂

 秦之自刺可謂有志矣而志在於金玉卿相故其所成就適足誇㛮婦而此史極口稱頌之是亦利