Page:Sibu Congkan0256-鮑彪-戰國策校注-8-2.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 使爲秦相爲楚和於秦秦啓關而聽楚使甘茂謂秦王

 曰訹元作 𥙷曰䇿訹怵  怵字通於 楚訹誘也若𪫟則驚耳而不使魏

制和制謂主之楚必曰以鬻魏之言吿魏秦鬻魏鬻賣也如賣友云言始約

而終皆之𥙷補曰恐缺一魏字說而合於楚楚魏爲一國恐

傷矣王不如使魏制和魏制和必說王不惡於

魏則𭔃地必多矣言魏且割地与秦時地未入故言𭔃

謂秦王曰臣𥨸惑王之輕齊易楚而卑畜韓也臣聞

 王兵勝而不驕霸主約而不忿主天下之要約正曰歛約也

 而不驕故能服丗約而不忿故能從鄰使鄰囯服從

 王廣德魏趙大施恩惠輕失齊驕也戰勝宜陽不恤

楚交忿也言不以交楚爲意驕忿非霸王之業也臣𥨸爲