Page:Sibu Congkan0257-鮑彪-戰國策校注-8-3.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而在城南下者百數王收而與之十百萬之

師使收楚故地即武關可以入矣始皇紀注武関秦南関在折西

弘農如此則齊威可立秦國可亡矣舎南面之稱

此亦秦人之辭時未有此正曰謂其棄王而爲臣也乃西面而事秦爲大

王不取也齊王不聽秦使陳馳齊客之入秦者正曰上章謂齊賔客

入秦皆爲變辭又陳爲齊姓故云然不可考誘齊王内之約與五百里

之地盖僞許之齊王不聽即墨大夫而聽陳馳遂入秦

處之共松栢之間共屬河内補曰衛州共城縣餓而死先是齊

爲之歌曰松耶栢耶住建共者客邪客謂陳馳自𥘿稱之曰客

彪謂建之聽雍門似矣而不卒於即墨惟不明故也不明以亡囯有囯家者可不以正心誠意爲先

乎正曰專指陳馳非自齊稱之曰客爾史謂建聽姦人賔客以亡秦䇿秦王資頓弱以遊齊王入朝