Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 一水東北逕隝渠城西故闗城也其水東北流注于

 洛洛水又東逕盧氏縣故城南案此十一字原本及近刻竝訛作經

 書紀年晉出公十九年晉韓龍取盧氏城案龍今竹書紀年作

 龐又近刻脱取盧二字王莽之昌富也有盧氏川水注之水北

 出盧氏山東南流逕盧氏城東東南流注于洛案近刻脱

 一東字南訛作而洛水又東翼合三川案翼上近刻衍龍字竝出縣之

 南山東北注洛開山圖曰盧氏山宜五穀可避水災

 亦通謂之石城山山在宜陽山西南千名之山咸處

 其内陵阜原隰案近刻訛作險易以度身者也又有葛蔓谷