Page:Sibu Congkan0297-酈道元-水經注-12-09.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 呼乖實又名之為漢武堆非也

東過南鄭縣南案東上近刻有又字衍

 縣故襃之附庸也周顯王之世蜀有襃漢之地至六

 國楚人兼之懷王衰弱秦畧取焉周赧王二年秦惠

 王置漢中郡因水名也耆舊傳云南鄭之號始于鄭

 桓公桓公死于犬戎其民南奔故以南鄭為稱案近刻脱

 即漢中郡治也漢髙祖入秦項羽封為漢王蕭何

 曰天漢美名也遂都南鄭大城周四十二里城内有

 小城南憑津流案近刻脱此二字北結環雉金墉漆井皆漢