Page:Sibu Congkan0451-魏徵-羣書治要-16-09.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


羣書治要卷第二十九

    秘書監鉅鹿男臣魏徵等奉 勅撰

  晉書上

武皇帝諱炎字安世文帝太子也泰始五年

尉上西平民麴路伐登聞鼓言多妖妄毀謗帝

詔曰狂狷怨誹亦朕之愆勿罪也孫盛陽秋云泰始八年

問右將軍皇甫陶論事陶固執所論與帝爭言散騎常侍鄭徽表求治罪詔曰讜言謇諤直

盡辭所望於左右也人主常以阿媚爲患豈以爭臣爲損乎陶所執不諐此義而徽越職奏之