Page:Sibu Congkan0518-釋道世-法苑珠林-36-30.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


已来作何福業昌答云家貧無物可營功徳唯專心

誦持金剛般若王聞此語合掌斂膝讚言善哉善哉

汝能受持般若功徳甚大不可思議王語所執之人

好須勘當莫令錯將人来使人少時之間勘當知錯

即報王言此人實錯計活更合二十餘年王聞此語

即語使人汝引文昌向經藏内取金剛般若經將来

使人受教即引文昌向西行五里得到藏所見數十

間屋甚精華麗其中經卷皆悉徧滿金軸寳秩莊飾

極好文昌見己善心彌發一心合掌閉目信手抽取

一卷大小似舊誦者文昌忙怕恐非般若求使却換