Page:Sibu Congkan0598-徐陵-徐孝穆文集-2-1.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对陵感僧辯舊恩乃往赴約及約等平高祖釋陵不問


尋以爲貞威將軍尚書左丞紹泰二年又使于齊還


除給事黃門侍郞袐書監高祖受禪加散騎常侍左


丞如故天嘉初除太府卿四年遷五兵尚書領大著


作六年除散騎常侍御史中丞時安成王頊爲司空


以帝弟之尊𫝑傾朝野直兵鮑叔㪫假王威權抑塞


辭訟大臣莫敢言者陵聞之乃爲奏彈導從南臺官


屬引奏案而入世祖見陵服章嚴肅若不可犯爲歛


容正坐陵進讀奏版時安成王殿上侍立仰視世祖