Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


分門集註杜工部詩卷第十四

 時事上

 古詩三十一首

  兵車行

  洙曰春秋有兵車之㑹語不以兵車管仲之力也王深父云雄武之君喜驅中國之衆以開邊服逺爲烈而不

  寤其事乃先王之罪人耳此詩蓋號於漢以刺𤣥宗云○師曰律詩拘於聲律古詩拘於語句以是詞不能逹

  夫謂之行者逹其詞而巳如古文而有韻耳自唐陳子昻一變江左之體而歌行𭧂于丗行者詞之遣無所留

  礙如雲行水行曲折溶洩不爲聲律語句之所拘但於古詩句法中得増辭語耳此行爲唐玄宗所作玄宗承

  太宗米斗三錢之後國家豐冨侈心一動遂貪邊功𥘉用張九齡爲相開元中號爲賢君其後罷九齡用李林

  甫楊國忠之徒從事吐蕃訖唐之丗吐蕃爲患者玄宗實開其釁而巳

車轔轔鄭曰離珍切〇洙曰秦國風有車轔轔有馬白顚注轔轔衆車聲也列女傳衛靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔