Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌黎先生集卷之三十三  考異音釋附

 碑誌

   楚國夫人墓誌銘韓弘妻

楚國夫人姓翟氏故檢校御史大夫宋州刺史良佐之女今

司徒兼中書令許國公之妻前鄜坊節度使散𮪍常侍兼御

史大夫公武之母或无司字坊或作州非是夫人在家以孝友聦明爲父

母所偏愛選所宜歸以適韓氏韓氏族大且貴又太尉劉公

甥内外尊顯又或作父非是公下或有之字夫人入門上下莫不賛賀或作

事皇姑齊國太夫人肅㳟誠至奉養不怠皇姑以夫人能盡

婦道稱之六親能上或有爲字其事夫義以順其教子愛以公司徒

公曰我之能守貴富不危溢者楚國有助焉耳大夫領梁偏

師卒就蔡功受節居藩爲邦家令人父母之教然也夫人以

元和十四年十一月一日薨于鄜之公府春秋(⿱艹石)干大夫委