Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公始以進士佐三府官至殿中侍御史元和元年以大理正

徵累遷江州刺史諌議大夫事有害於正者無所不言加皇

太子侍讀改給事中言京兆尹阿縱罪人詔奪京兆尹三月

之俸三上或无尹字權知尚書右丞明年拜右丞或作拜左丞或两皆作左方云戣在

元和中未嘗爲左丞盖𫞐知右丞事踰年而正除右丞長慶二年還自廣州乃爲左丞耳新舊史戣傳皆誤南海碑石本

可攷也而山谷本於爲尚書左丞之上从蜀本増一復字盖於元和两次除授皆巳誤作左丞故又誤謂長慶爲再除也

陳斉之又去拜右丞三字皆非改華州刺史明州歳貢海蟲淡菜蛤蚶可食

之屬自海抵京師道路水陸遞夫積功歳爲四十三萬六千

人奏䟽罷之改華州刺史或在罷貢海物之下方云華州乃輸貢之途此䟽專爲遞夫而言也新史亦可攷

或无可食二字下邽令笞外按小兒繫御史獄公上䟽理之詔釋

下邽令而以華州刺史爲大理卿外按或作按外○孫曰元和十年以李絳代戣爲華

州以戣爲大理卿○今按唐㑹要每歳冬以鷹犬出近畿習狩謂之外按使領徒数百恃恩恣横郡邑懼擾皆厚礼迎犒

百姓畏之如冦盗元和九年裴寰爲下邽令疾其擾人但據文供饋使者歸乃譛寰有慢言上大怒將以不敬論宰相武