Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非兵不足遽䟽陳得失厶今按此数語不可曉它書亦皆无之未詳何謂恐有誤也〇洪譜又云是年有次壽陽驛次太

原呈副使呉𭅺中次氶天營奉酬裴司空鎮州路上酬裴司空重見𭔃鎭州𥘉帰諸詩及韋侍講盛山詩序論変塩法事

宜狀二年士寅九月轉吏部侍郎行狀云凡令史皆不鎻聽出入或問公公曰人所以畏鬼者以其不能見也鬼如可見

則人不畏矣選人不得見令史故令史𫝑重聽其出入故势輕是年有鄆州谿堂詩竇同業𥙊文墓誌楚囯夫人墓誌黄

陵廟時宰相李逢吉惡李紳欲逐之遂以愈爲京兆尹兼御

史大夫特詔不䑓參而除紳中丞紳果劾奏愈愈以詔自解

其後文刺紛然宰相以䑓府不恊遂罷愈爲兵部侍郎而出

紳江西觀察使紳見帝得留愈亦復爲吏部侍郎洪譜云三年癸卯六

月以吏部侍郎爲京兆尹兼御史大夫𠡠放䑓参後不得爲例十月癸巳爲兵部侍郎庚子爲吏部侍郎行狀云改京兆

尹六軍將士皆不敢犯私相告曰是尚欲燒佛骨者安可忤故盗賊止遇旱米價不敢上李紳爲御史中丞械囚送府使

以尹村杖之公曰安有此使帰其囚是時紳方幸旦夕且相宰相欲去之故以䑓与府不協爲請兩改其官紳旣復留公

入謝上日卿与紳爭何事公因自辯数目復為吏部侍郎〇神道碑云復爲兵部侍郎銓不鎻入吏選父七十母六十身

七十悉与二利取才財势路絶厶今按碑失兵部一節此兵字當作吏字不鎻入吏即謂前縱吏出生事三利取才未詳