Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  此篇見洪氏年譜方氏增考云公旣南行家亦譴逐二月二日已過商州之南而此狀言七月二十

  七日牒則八月作也不知其家何故猶未至潮又姪孫湘亦从公而南故𪧐曾江口有示湘詩而過

  始興江口詩謂目前百口還相逐与狀言妻子孫姪未到者皆不相應此狀恐妄也〇今按公之到

  郡旣不見年月之实則此狀亦无由可攷方氏弓曽江始㒷二詩以訂此狀之妄盖亦有理但恐或

  是巳過始興留家在後而獨先到郡亦不可知但其狀詞頗𩔖𡊮州申使狀則又未有以必見其妄

  故今且存之亦闕疑之意也

伏奉七月二十七日牒以愈貶授刺史特加優禮以州小俸

薄慮有闕乏毎月别給錢五十千以送使錢充者開緘捧讀

驚榮交至顧巳量分慚懼益深欲致辭爲譲則乖伏属之禮

承命苟貪又非循省之道進退反側無以自寜其妻子男女

孤遺孫姪奴婢等尚未到官窮州使賔罕至身衣口食絹

米足充過此以往實無所用積之於室非廉者所爲受之於

官名且不正恃𫎇眷待輒此披陳