Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甞謂君宜有貴位而不克見執親之䘮不得終紀皆天譴之

大者也且願殺禮童云殺所介切周礼囯新殺礼以成吾私迩先夫人之墓

⿱穴之 -- 窆我焉將俟君之不諱而歸復于正其可也陳君乃卜十

二月十八日權厝于城南原曰棲鳯如夫人之志且以時日

甲子授于宗元曰子之姑孝於家移于我之長睦于族施于

我之黨是用賔而禮之如益者之友今則去我巳矣吾無以

報焉他日甞謂子慤而文願以爲誌庻幸而有知將安子之

爲也萇無恨矣嗚呼貴而必賢壽不必仁天之不可恃也乆

矣遂哭而受命書夫人之丗以記于兹石夫人六代祖諱慶

五代祖諱旦位皆至宰相高祖諱楷爲濟州刺史曽祖諱某

爲徐州長史祖諱某爲清池令考諱某爲臨卭令妣李氏趙

郡賛皇人其他則俟改葬而後備

   亡姊崔氏夫人墓誌蓋石文