Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之疾也夫人之族視之如已其家老長妾臧𫉬之微皆以其

私奔謁於道路禱鬼神問卜筮者相及也旣病太夫人在側

尚慮積憂傷于尊懐猶持形立氣給以少間故二稚未齓𥘉

切小兒毀齒良人在逺不及有緒言遺念以傳於後則我呼天之

痛宜有加焉嗚呼天胡厚是懿德而闕其報施獨何咎欤余

不知天之忍也旣逾月良人至自洛師望門而哭曰無以立

吾家成吾身矣凢在三子㓜曰崔七先夫人八月而殯魂氣

無不之也檀弓季札葬子之辝次曰崔六後夫人五旬而夭因祔焉今

其存者曰崔五幸无恙託于乳媪以虞水火媪烏老切女老称春秋傳云子

生不免水火父母之罪哀哉其年八月十八日甲子安厝於長安縣之

神禾原從于先塋祔于皇姑宜也母弟號哭而爲之志毒痛

慿塞畧不能具敢告无愧辭无溢美庻用正直克安神心嗚

呼至哀无文至敬不飾故无其辭