Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲信過倍爲次具道其所爲者凡士人居家孝悌恭儉爲吏祗肅出

則信入則厚足其家不以非道進其身不以苟得時退則退

尊老無井臼之勞安和而益壽兄弟衎衎以相友不謀食而

食給不謀道而道𩔰則謀之去進士爲從事於逺始也吾疑

焉今也吾是焉别九歳而㑹於此視其貌益偉問其業益習

叩其志益堅於虖吾宗不振乆矣識者曰今之丗稍有人焉

(⿱艹石)謀之出處庸非所謂人歟或問管仲孔子曰人也謀雖不

試於管仲其爲道無悖亦可以有是名也抑又聞聖人之道

學焉而必至謀之業良矣而又増焉志專矣而又(⿱艹石)不足焉

孔子之門不道管晏則謀之爲人也其可度哉吾不智觸罪

擯越楚間六年築室茨草爲圃乎湘之西穿池可以漁種𮮐

可以酒𠂀終爲永州民又恨徒費禄食而無所答下媿農夫

上慙王官追計往時咎過日夜反覆無一食而安於口平於