Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


粛為第一家于蜀之東道其嚴君以客卿之位賛是方岳爲大夫

粛之父佐西川節度今將拜慶寜覲光耀族屬是其可歌也道出於

南鄭外王父以將相之重九命赤社爲諸侯師𫿞震為山南西道節度使

今又將亟駕省謁從容燕喜是又可歌也故我與河南獨孤

申叔趙郡李行純行敏等(⿱艹石)干人皆歌之矣(⿱艹石)乃序者固吾

子冝之柳子曰吾甞讀王命論及漢書嘉其立言彼生彪固

之胄歟相國馮翊王公德宗幸奉天進封𫿞震馮翊郡王功在社稷德在生

人其門子門子謂胄子出礼記左傳一本子字下有弟字遊文章之府者吾甞與之

齒彼生嚴氏之出歟承丗家之儒風沭外族之休光彼生專

聖人之書而趍君子之林宜矣哉遂如辛氏之談濡翰于素

因寓于辭曰爲我謝子之舅氏珠玉將至得無脩容乎

   送獨孤申叔待親往河東序

河東古吾士也家丗遷徙莫能就緒聞其間有大河條山氣