Page:Sibu Congkan0702-呂溫-唐呂和叔文集-2-2.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


京國道出其郷始見一郷之人父義子孝長惠㓜敬見乎

SKchar𤼵乎顔色不聞忿争之聲不見傲慢之容雍雍穆穆

甚足異也因揣之而歎曰芳蘭所生其草皆香美玉所積

其山有光此郷之人豈必盡仁其必有賢者生於是矣遂

停車累日周訪故老果曰吾里嘗有陳融孝慈仁信不學

不仕郷人見也皆自欲遷善逺罪亦不知其所以然今也

則亡清風猶在予於是慨然痛先生以純徳至行沉落光

耀官闕軾廬之禮士無表墓之文知而不書我執其咎乃

披典挍徳謚曰貞晦先生窮徴其實建石於路用告将来

之有識者云爾貞元五年秋八月東平吕某述

   吕府君𫞐殯記