Page:Sibu Congkan0715-李德裕-李文饒文集-6-2.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  論公主上表狀

   請増諌議大夫等品秩狀

右㨿大唐六典隋氏門下省置諌議大夫七人從四

品下今正五品上自大曆二年昇門下中書侍郎為

正三品兩省遂闕四品建官之制有所未備謹按左

氏傳云衮軄有闕惟仲山甫補之能補過也仲山甫

則周之大臣漢書汲黯稱願出入禁闥補過拾遺後

漢書張衡為侍中嘗居帷幄從容諷諌拾遺左右皆

大臣之任故其秩峻其任重則君敬其言而用其道

况謇諤之地冝用老成之人秩不優崇則難用耆德