Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 今景雲去 升堂者思 入室者悲

 鑪峯之西 虎谿之南 石塔巍巍

 有記事者 以實眞辭 書于塔碑

  唐江州興果寺律大德湊公塔碣銘

  并序

如來滅後後五百歲有持戒見性者曰興

果律師師姓成號神湊京兆藍田人旣出

家具戒於南岳希操大師叅禪於鍾陵大

寂大師志在首楞嚴經行在四分毗尼藏