Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


手足一斷無因重連惟吾與爾其苦亦然

黃𭏟白日相見無縁每一念至腸𤍠骨酸

如以刀火刺灼心肝况爾之生生也不天

苗而不秀九歲夭焉昔權殯爾濉南古原

今改葬爾渭北新阡祔先塋之北次就卑

位於東偏冀神魂之不孤庻窀穸之永安

嗚呼自爾捨我歸于下泉日來月往二十

二年吾等罪逆不孝殃罰𠩄延一別爾後

再罹凶艱灰心垢面泣血漣漣松檟之下