Page:Sibu Congkan0738-白居易-白氏長慶集-24-15.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


措刑滌瑕蕩穢凡在圓首納扵歡心矧又

祗祀天地孝享宗廟蠲減租責䇿徴賢良

褒徳及先賞功延嗣敬賔養老念舊睦親

生人之積弊盡除有國之頽綱必舉况陛

下承二百祀鴻業之重纂十一聖耿光之

初始奉嚴禋新開寳曆天下之目專專然

觀陛下之動天下之耳顒顒然聽陛下之

言斯則陛下出一言不終日必達於朝野

舉一事不浹辰必聞於華夷當疲人求安