Page:Sibu Congkan0801-柳開-河東先生集-3-3.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國七年肩吾為賛善大夫仲父贈大理評事追封

田夫人京兆縣太君仲父視𨳩皇考同母兄也少五

歳名與太祖御名下一字同建隆𥘉改今諱終天雄

軍都教練使有階勲爵邑略不之書銘曰

鄴城西南二十里村名馮杜古河涘宫音坤艮地尤

利元昆居右左令季一营四穴子三是至道二年

冬次壬申直辰日長至我之諸父藏于此連連珠攅

列両世河東郡姓生孝義祈天祝地相傳継

   宋故穆夫人墓誌銘并序

漢𨳩運元年𨳩叔父諱承賛卒𠦑母穆年二十有七