Page:Sibu Congkan0832-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-05.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之入難矣臣之不忠言之不直而天下安萬事治者

未之有也臣𥨸見臺諌官屢以張堯佐事上言而陛

下執之益堅拒之益固前日臺諌官等守閤請對陛

下却而不内中外之人莫不駭愕以爲異事昔漢元

帝欲用馮昭儀兄野王爲御史大夫旣而疑曰吾恐

後世謂吾私於後宫遂不用今堯佐有野王之嫌而

無其才陛下不次用之數年間自散郎至宣徽使雖

彼實有可稱天下之人安可家至戸暁使謂陛下不

私後宫哉枊又聞之人有種𤓰而甚愛之者盛夏日

方中而灌之𤓰不旋踵而菸敗其愛之非不勤也然

灌之不以其時適所以敗之也今陛下貴用堯佐逺

過其分天下己側目扼腕而疾之又復摧折忠諌以重