Page:Sibu Congkan0832-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-05.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


温國文正公文集卷第十六

 章奏一

  論兩浙不冝添置弓手狀先公知杭州代作

   爲孫大博乞免廣南轉運判官狀

   論麦允言給鹵簿狀以下九道並同知太常礼院時上奉聖旨麦允

   言有軍功特給鹵薄今後不得爲例

   乞印行荀子楊子法言狀与舘閣諸君同上

   申本寺乞奏修築皇地祇壇狀皇祐三年月上奉聖旨

   

   論劉平招䰟葬狀

   奏乞移髙禖壇狀皇祐三年十二月上

   論張堯佐除宣徽使狀皇祐二年十二月具草未上聞堯佐罷宣