Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


男之有不䏻𦵏者為𦵏之女之有不能嫁者為嫁之忘

其力之匱而為之也此皆古今學士儒者所難而女子

之善能如此此非可銘者欤嘉祐二年十一月三十日

卒扵洪州之私第即以其年十二月十八日𦵏于洪州

某州之某郷其原銘曰

彼以吾窮我以吾仁二者皆天吾樂而因壽止七十豈

不得年維其有之愈逺弥傳

   福昌縣君傅氏墓誌銘

福昌縣君姓傅氏㑹稽人尚書職方員外郎霖之女同

郡尚書職方員外郎関公魯之妻後関公五年至和三

年二月丙申卒于家年六十有四子男八人景棻景元