Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  初至夷陵答蘇子美見𭔃景祐三年

  冬至後三日陪丁元珍遊東山寺同前

  送前巫山宰吳殿丞同前

  龍興寺小飲呈表臣元珍同前

  縣舍不種花因戲書景祐四年

  至喜堂北軒手植楠木呈元珍表臣同前

  戲答元珍同前

  初晴獨遊東山寺同前

  夷陵歲暮書事呈元珍表臣景祐三年

  夷陵書事𭔃謝三舍人景祐四年