Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  野鵲

  木芙蓉

  樵者

  詠雪慶曆八年

  送楊先輩登第還家皇祐元年

  潁州西湖種瑞蓮黄楊𭔃吕度支許主客同前

  三橋三首同前

  答通判吕公著太博同前

  祈雨曉過湖上皇祐二年

卷第十二