Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兮秋月百草香兮春風嗟丗之人兮曷不歸來乎山

中山中之樂不可得今子其往兮誰從梯崖構(“冉”換為“冄”)

兮佛廟仙宫耀空山兮鬱穹隆彼之人兮固一無固字

目明而耳聰寵辱不干其慮兮仁義不被其躬䕃長

一作松之蓊蔚兮藉纎草之丰茸茍其中以自足兮

忘其服胡而顚童自古智能魁傑之士兮固亦絶丗

而逃蹤惜天材之甚良兮而一無而字自棄於無庸嗟彼

之人兮胡爲老乎山中山中之樂不可乆遲子之返

兮誰同

   雜說三首一有并序二字