Page:Sibu Congkan0894-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-09.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於一時必將伸於後丗而不可揜也君之旣殁富春

孫莘老狀其行以告于史臨川王介甫銘之石以藏

諸幽而余又序其集以行於丗然則君之不苟屈於

一時而有待於後丗者其不在吾三人者邪噫余雖

老且病而言不文其可不勉觀文殿學士刑部尚書

知亳州廬陵歐陽脩序

   續思潁詩序

皇祐二年余方留守南都已約梅聖俞買田于潁上

其詩曰優游琴酒逐漁釣上下林壑相攀躋及身彊

健始爲樂莫待衰病須扶携此蓋余之本志也時年