Page:Sibu Congkan0905-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-20.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


無兼職而經筵又不闕人忽沐聖慈特此除授蓋以

近年學士相承多兼此職朝廷以爲成例不惜推恩

比來外人議者皆云講筵侍從人多無坐處矣毎見

有除此職者則云學士俸薄朝廷與添請俸官以人

輕一至於此欲乞罷臣此命不使聖朝慎選之清職

遂同例授之冗貟況臣材識淺薄自少以來粗習辭

章過𫎇進擢俾塵禁署中年衰病常憂廢職至於講

說經義博聞彊記矧復非臣所長今𦒿舊之臣經術

之士並侍講讀者足以備顧問承清光欲望聖慈矜

臣不材自知俾免冒榮之誚所有告勑不敢祗受取