Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之日宰相押班百官在列宣揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)制誥布告天下而將

臣偃蹇不肯受命稽停制書四十餘日有司無所申

舉恬然不以爲恠是陛下號令不能行於朝廷而紀

綱弛壞於武士凡士之知治體者皆爲陛下惜也臣

謂方今國家全盛天下無虞非有彊臣悍將難制之

患而握兵之帥輒敢如此不畏朝廷者盖由從前不

惜事體因循寛弛有以馴致也今若又不正其罪罰

而公爲縱弛則恐朝廷失刑自此而始武臣驕慢亦

自此而始號令不行於下紀綱遂壞於上亦自此而

始夫古人所謂見於未萌者智之明也若事有萌而