Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


勝斗門及陽武橋斗門兩處減水盡入白溝河所以

年年決溢今又剏開新河亦入白溝是則三道減水

盡聚一河將來決溢可知兼今所開新河深六尺至

七尺白溝河只深四尺至五尺下源髙仰水𫝑難行

臣今欲乞權住夫役三兩日差朝臣一貟計㑹都水

監開封府各差官一貟同行相度苟如臣所說不虚

未開三料乞更不開掘却移夫役修整舊河其元獻

利見開河之人本爲自圖功賞及從𥘉檢計壕寨官

吏蒙昧朝廷不言有墳墓宅舎桑𬃷在所開地内情

理難恕欲乞下開封府取勘一作其獻利之人與壕