Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


石𣗳頌歌君之羙據此蓋縣令去思碑爾其後又云

光和六年二月壬午朔二十五日丙午則知唐君爲

後漢時人矣治平元年閏五月二十八日右真蹟

   後漢朱龜碑𡻕月見本文

右漢朱龜碑云字伯靈察孝㢘除郎中尚書侍郎以

將事去官于時幽州州下滅一字夷侵冦以君爲御

史中丞討伐其後磨滅又云鮮卑侵犯障塞復舉君

拜幽州刺史年六十四光和六年卒龜之事迹不見

史傳其僅見於此碑者如此碑在今亳州界中云將

事去官莫曉其語治平元年六月十四日書右真蹟