Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 出於嗜好之僻而以爲耳目之玩哉其爲所得亦

 巳多矣故甞序其說而刻之又跋於諸卷之尾者

 二百九十六篇序所謂可與史傳正其闕繆者巳

 粗備矣若撮其大要别爲目録則吾未暇然不可

 以闕而不備也棐退而悉發千卷之藏而考之曰

 嗚呼可謂詳矣蓋自文武以来迄于五代盛衰得

 失賢臣義士姦雄賊亂之事可以動人耳目者至

 於釋氏道家之言莫不皆有然分散零落數千百

 年而後聚於此則亦可謂難矣其聚之旣難則其

 乆也又將遂散而無傳冝公之惜乎此也於是各