Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


字雖可見而不復成文其後有云李樹連理生於堯

祠太守河南張寵到官始初出錢二千敬致禮祠其

餘不能一作讀也碑後有年月蓋熹平四年建也治

平元年五月晦日書真蹟

   後漢堯祠祈雨碑嵗月見本文

右漢堯祠祈雨碑首尾殘滅其僅可識者有云股肱

賢良廣祈多福䖍䖍夙夜又云常以甲子日詔太常

陳上古之禮舞先王之樂又云延熹十年仲春二月

陽氣侵隂又云享祀羣神仰瞻雲漢又曰嘉澍優霑

利茂萬物又云孟府君知堯精靈與天通神修治大