Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


假借不同爾故録之以俟博識君子治平元年六月

十日書右真蹟

   後漢人闕銘𡻕月未詳 真蹟

右漢人闕銘二其一曰永樂少府賈君闕其一曰雒

陽令王君闕二者皆不知爲何人按漢書桓帝母孝

崇匽皇后居永樂宫和平元年詔置太僕少府如長

樂故事又按顔師古注地里志曰魚豢真蹟誤作劵云漢

火行忌水故去洛水加隹師古謂光武以後始改爲

雒然則二人者皆後漢時人也又按漢官儀長樂少

府以宦者爲之則賈君者蓋亦宦者也治平元年