Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而傳載遷官次序頗略蓋史之所記善惡大事官次

雖小略不足爲失惟其繆誤與闕其大莭不可不正

碑云大將軍以禮脅命拜侍御史遷梁令三府並用

博士徴皆不就司𨽻校尉舉其有道公車徴拜議郎

司徒長史而傳但云大將軍辟五遷司徒長史今據

碑止四遷爾博士未甞拜也碑於長史下遂云入登

侍中延熹八年地震有詔詢異而拜尚書遷南陽太

守拜太中大夫復拜侍中屯𮪍尉宗正光禄勲遂授

太尉傳至太中大夫始云遷侍中其前自長史入登

侍中史闕書也碑又云固疾遜位拜光禄大夫遷衞