Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   與韓獻肅公子華嘉祐六年

某啓多日思致問近見發遣使臣來請公用物呼渠

欲附書待之終不至遂以稽滯不審秋凉所履何似

某碌碌無所稱遂爲朋友之羞第以體難輕發當更

小忍慙尓君謨自南歸皤然一翁但喜其病渇且止

遂當安也仲儀頑健如故惟不能屢相見交㳺索漠

子華豈當乆外何時來歸未間因風時枉數字猶足

以慰衰病之懷竊冒寵榮不知爲樂但覺其勞與負

愧尓茶三二種託賢弟𦤺逹勿罪少邉州早寒惟爲

時自愛 公儀云謝禮闈唱和巳失二梅可歎可歎