Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫亦動念又思家居未必佳也昨日頗歡飲酒差多

今日病適方睡起謹此咨報

   又嘉祐四年

某啓昨日奉見後遂之北李園池見木隂葱翠節物

已移而原父獨不在但終席奉思加以風沙益可憎

爾輒此奉報前承要介甫詩謹以咨呈其一二篇不

當傳者特爲剪去之矣恐知

   又同前

某啓數日不奉見餘暑頗甚伏惟起居佳勝昨日羣

牧特㑹以𤍠中飲冷過多偶爲腹疾兼以少幹故遂