Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   又嘉祐六年

某啓自相別更不聞問近得邵學士書云已到家方

喜知動靜兼承所履安和實以爲慰某病衰如昨不

惟任責愈難常至於勞苦亦筋骸不能支等爲可責

惟早自知止猶勝彊顔以貪寵利自計非不熟但恐

未得如志遂爲君子之棄而小人之歸爾南方冝多

有聞見不惜垂諭猶勝不知也有望有望前者胡公

墓表誤書陵州人當問其家爲改正歳晚寒凛以時

自愛因人惠問

   又嘉祐末