Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰君甞有所試今其時也勉之矣君不應而辭以疾

說恭公曰吾士卒惰乆矣而數敗以恐卒然歐之

以入不測戰乆講勝悍强之賊愚不知計策見其危

而已恭公黙然而其後兵果不得出自是君亦老矣

更讀書勸諸子以學無復言兵事方君少壯時喜兵

彎弓劒士莫敢伍然仁恕愛物遇人謙謹麻谿士卒

殺戮無所擇君爲救止全活甚衆其武岡以恩信得

諸蠻蠻有嵩敘上下誠等州刺史至呼君爲父終君

去不爲侵竊君夫人杜氏生三男其長子早卒次闢

爲大理寺丞次閎三女子皆已嫁其長亦早卒夫人

少君十歲以嘉祐二年五月二十三日卒于酸𬃷而

壽與君皆七十三六月二日合葬于陳州宛丘縣友