Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


实繁嚴刑重誅情所不忍是於江湖之間幅貟数千里為䧟穽以害吾民也朕心惻然念此乆矣間遣使者往

就問之而皆懽然願弛其禁歳入之課以時上官一二近臣件析其狀朕猶若慊然又於歳輸裁减其数使得

饒阜以相為生剗去禁條俾通啇利歴丗之弊一旦以除著為經常弗復置制損上益下以休吾民尚慮喜於

立異之人縁而為姦之黨妄陳奏議以惑官司必賞明刑无或有貸不以刑獄委任武吏

嘉祐五年九月一日詔曰囯家兼覆寓内強理天下分州立邑十有八路惟吏之不平民之失聀政之煩擾獄

之糾紛未能独察也故設糾㪯之司使奉欽恤之𭔃專属朝宷貳以武吏誠欲停疑察枉擇煩去滯納民於不

𡨚流化於无訟而武吏或出將閥或由軍功文墨期㑹未必深究監司背項適増其煩夫非其習而望其效違

其方而兾其功不亦難乎其罷諸路提㸃刑獄使臣至於考功取士皆有所損益

嘉祐六年八月下詔更考課之法先是宋仁廟欲責諸監司㪯聀事遂下有司別議考校之法仍頒之其法

以歳滿所上功狀定其殿最為上中下三䓁用唐考四善之法以稽其行实其䓁亦如之又嘉祐三年閠十一

月十二日下取士之詔大略云朕是用立間歳之期以励其斈約貢土之数以精其選著為定法申飭有司

行之數年卒未見其成而紛紜之議爭以爲不便嗟乎